Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt nadere informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Digital Defence. Digital Defence is de verantwoordelijke zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens in het kader van de hieronder genoemde verwerkingen. De contactgegevens van Digital Defence zijn:

Warmoesstraat 149-151
1012JC Amsterdam
info@digitaldefence.net

Deze privacyverklaring is opgesteld in februari 2014.

Gegevens en verwerking

Digital Defence kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het verlenen van juridische bijstand en de daarmee samenhangende financiële administratie, het versturen van een nieuwsbrief en communicatie met u. Digital Defence zal uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Website en cookies

Digital Defence biedt haar website, te bereiken via digitaldefence.net en een aantal aliassen, aan via hostingprovider Greenhost. Digital Defence maakt geen gebruik van cookies of andere manieren om haar bezoekers te volgen. Zij heeft wel toegang tot bezoekersstatistieken die Greenhost bijhoudt.

Emailgegevens

Digital Defence gebruikt emaildiensten van Greenhost. Als u emailt met Digital Defence dan wordt uw email opgeslagen op de servers van Greenhost. Een lokale kopie van relevante emails wordt opgeslagen op de computers van Digital Defence. Digital Defence verwijdert emails die niet gearchiveerd hoeven worden zo snel mogelijk na lezing. Emails die in het kader van een bepaald dossier worden ontvangen, worden gearchiveerd ten behoeve van dat dossier. Overige emails worden gearchiveerd. Periodiek wordt onderzocht of gearchiveerde emails verwijderd kunnen worden.

CRM-systeem

Digital Defence maakt gebruik van een CRM-systeem dat draait op een door haar beheerde server. Daarin worden de contactgegevens van personen en eventuele contactmomenten vastgelegd. Die gegevens worden gebruikt om die personen individueel of via een mailinglijst te benaderen. Die contactgegevens zijn afkomstig van, bijvoorbeeld, een business card of een mail die is gestuurd. Bij twijfel over of een persoon bezwaar heeft tegen opname in dit systeem, zal Digital Defence hiervoor toestemming vragen. Iedereen kan verzoeken om geheel of gedeeltelijk uit het CRM-systeem verwijderd te worden.

Financiële administratie

Digital Defence kan voor haar financiële administratie gebruik maken van de diensten van derden, zoals een accountant en een belastingadviseur. In dat geval zal zij de nodige maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van te verstrekken informatie te waarborgen.

Recht op inzage

U heeft het recht om de gegevens die Digital Defence over u heeft in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een inzageverzoek sturen naar de hierboven genoemde contactgegevens. Een voorbeeld van zo’n inzageverzoek kunt u vinden op pim.bof.nl. Om de vertrouwelijkheid van de dossiers van haar cliënten te waarborgen zal Digital Defence in een antwoord op zo een verzoek geen informatie uit een dossier verstrekken aan derden, tenzij de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Beveiliging

Digital Defence neemt maatregelen om de vertrouwelijkheid van de aan haar toevertrouwde informatie te waarborgen. Zij biedt de mogelijkheid met haar te communiceren via versleutelde email (hier kunt u de PGP/GPG-sleutels vinden). Zij vermijdt voor zover mogelijk de opslag van vertrouwelijke gegevens bij andere partijen (bij email is dit niet te voorkomen). Digital Defence heeft als beleid dat vertrouwelijke emailcommunicatie binnen Digital Defence versleuteld wordt verstuurd. Bij bijzonder gevoelige informatie worden verdergaande maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid te waarborgen.