Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Digital Defence. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in februari 2014. Kort samengevat:

  • Digital Defence brengt geen kantoorkosten in rekening.
  • Digital Defence verstuurt rekeningen maandelijks. De betalingstermijn is 30 dagen.
  • Digital Defence’s aansprakelijkheid is beperkt tot (i) het verzekerd bedrag of (ii) de al betaalde vergoeding (max. EUR 10.000).
  • Digital Defence sluit aansprakelijkheid voor hulppersonen uit.
  • Nederlands recht is van toepassing. De rechter in Amsterdam is bevoegd.

Hieronder worden deze en een paar andere voorwaarden preciezer uitgewerkt. Bij een conflict tussen de samenvatting en de uitwerking heeft de uitwerking voorrang.

1. Digital Defence is een eenmanszaak. Digital Defence is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 59930837.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Digital Defence en de opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Digital Defence sluit de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uit.

3. Digital Defence kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal Digital Defence de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Digital Defence is niet aansprakelijk voor enig handelen van die derden. Digital Defence is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden op de overeenkomst tot opdracht uitdrukkelijk uitgesloten en zijn dus niet van toepassing.

4. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, te maken kosten (zoals reiskosten) en omzetbelasting, verschuldigd. Digital Defence kan voorafgaand aan een opdracht afspreken dat de opdrachtgever een voorschot betaalt. Digital Defence verrekent eventueel betaalde voorschotten met tussentijdse declaraties of de eindfactuur voor de opdracht. Digital Defence brengt geen kantoorkosten in rekening.

5. Digital Defence brengt de werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de factuurdatum. Als de betaling niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Digital Defence gerechtigd de wettelijke rente en eventuele gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen.

6. Gelden die Digital Defence ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een derdengeldenrekening. Over gelden op de derdengeldrekening wordt geen rente vergoed. Digital Defence is niet aansprakelijk als de bank waar de gelden zijn geplaatst haar verplichtingen niet mocht nakomen.

7. Iedere aansprakelijkheid van Digital Defence jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Digital Defence wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van die verzekering voor rekening van Digital Defence komt. Indien en voorzover geen uitkering krachtens die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Digital Defence beperkt tot het al betaalde honorarium voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, met een maximum van EUR 10.000. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.

8. De opdrachtgever zal Digital Defence vrijwaren voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die Digital Defence voor de opdrachtgever verricht. De opdrachtgever zal alle kosten van juridische bijstand en alle schade in verband met die aanspraken aan Digital Defence vergoeden. Deze bepaling geldt niet voor zover een aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Digital Defence.

9. Deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van de personen die voor Digital Defence werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door Digital Defence worden ingeschakeld.

10. Op de rechtsverhouding tussen Digital Defence en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en Digital Defence. In het geval van een verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.